top of page

TVISTEMÅL

Tvister uppstår mellan två eller flera parter som inte frivilligt kunnat komma överens. Vi hjälper parterna eller den ena parten att komma överens med den andra!

Avtal

Det bästa sättet att undvika bråk och tvist mellan företag eller personer är ett välformulerat, tydligt och juridiskt hållbart avtal.

 

Familjens avtal

Vi upprättar alla olika avtal som kan behövas inom familjen och mellan familjemedlemmar, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, inbördes testamenten, gåvobrev, arvsavtal, framtidsfullmakter osv. Vi driver inte längre vårdnadstvister!

 

Företagets avtal

Inte minst i små företag med få delägare uppkommer tvist om t.ex. vinstdelning, kapitaltillskott, nya delägare eller utträde. Aktiebolaget behöver t.ex. ett aktieägaravtal, handelsbolaget och kommanditbolaget ett bolagsmanna- eller delägaravtal. Vi hjälper självfallet till med att upprätta dem, liksom de handlingar som krävs för nybildning, ändring eller nedläggning av olika företag.

Medling och skiljetvister

Vi har lång erfarenhet av medling och skiljeförfarande mellan tvistande parter. Vi lyssnar på parterna och lägger förslag till uppgörelse. Om parterna blir överens och båda lika nöjda eller missnöjda, kan de lägga tvisten bakom sig.

 

Om medlingen mellan parterna, där vi företräder båda, misslyckas kan vi inte företräda någon av dem i fortsatt tvist i domstol på grund av jäv. Men vi kan från början också företräda bara den ena parten, och då kan en strandad förhandling fortsätta i allmän domstol eller skiljenämnd, beroende på vad parterna avtalat.

Förenklat skiljeförfarande består av en skiljeman som parterna utser gemensamt, annars av tre skiljemän.

Tvister i allmän domstol

Vi ansöker om stämning i allmän domstol (tingsrätten) på uppdrag av en eller flera parter som käranden. I tingsrätten sker det oftast en förlikningsförhandling på samma sätt som vid medling. De flesta tvistemål slutar med förlikning.

 

Exempel på tvistemål i allmän domstol är arbetstvister (om vår klient inte är fackligt ansluten), arvstvister (även internationella), bostadsrättstvister (t.ex. klander av stämmobeslut), entreprenadtvister (t.ex. om- och tillbyggnader och reparation och underhåll), fordrings- tvister (skuldebrev, lån och andra krediter) och skadeståndstvister (inom- och utomobligatoriskt, dvs. med eller utan kontrakt).

Tvist i tingsrätt i mål där förlikning är tillåten består av en eller tre lagfarna domare.

Vi avstår gärna från vårdnadstvister mellan föräldrar! Det har visats sig, att hur än advokaten gör eller parterna förlikas, de fortsätter tvisten efter dom!

 

Tvister i allmän domstol kan också gälla myndigheters krav om återbetalning av t.ex. sjukpeng, sjukersättning, bostadsbidrag,

a-kasseersättning, nystartsbidrag m fl.

 

En särskild kategori är s.k. ärendemål i tingsrätt om förordnande av god man eller förvaltare, boutredningsman eller bodelningsförrättare.

 

Föreningsrätt

Vi hjälper till med upprättande och tolkning av stadgar och klander
av beslut av föreningsstämma i ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfälligheter eller skade- ståndstalan för brott mot lagstiftning eller stadgar.

 

Tvister i hyresnämnden

I hyresnämnden är vi ombud i hyres-, bostadsrätts- och lokaltvister. Ofta handlar det om andrahandsuthyrningar och överlåtelse av hyreskontrakt till närstående, som då måste ha haft hushålls- gemenskap.

 

Överklagande

Domar i allmän domstol och de flesta beslut i hyresnämnden kan överklagas till hovrätten. Men det krävs s.k. prövningstillstånd för

att hovrätten ska pröva överklagandet. Prövningstillstånd får man

om det är något fel eller tveksamt i domen eller sakfrågan inte har prövats tidigare i högre instans.

Rättsskydd och kostnader

Vi stämmer i domstol bara om vi tror på juridisk framgång i domstolssystemet för vår klient och klienten har säkrat sin finansiering av vårt arbete i tvisten, t.ex. genom rättsskydd i hem-

eller företagsförsäkring och klienten är medveten om sin självrisk

och sitt betalningsansvar.

 

Det kostar 2 800 kr att stämma i allmän domstol. Advokaten ansöker om rättsskydd för klienten. Rättsskyddsersättningen varierar, men är oftast maximerad till 5 basbelopp (2018 är det 45 500 kr). Högsta ersättning från försäkringsbolaget för advokatkostnaderna är således 2018 oftast 227 500 kr inkl. moms för privatpersoner och exkl. moms för företag. Advokatens timkostnad skiljer sig mellan privatpersoner och företagsklienter. Privattaxan motsvarar rättshjälpstaxan (minimitaxa) som 2018 är 1 359 kr exkl. moms för privatpersoner och högre för företag. Företagsklienten betalar dessutom hela momsen på advokatkostnaden, men den är avdragsgill i företagets redovisning. Klientens självrisk uppgår oftast till 20 % som skall betalas till advokaten.

bottom of page