VERKSAMHETSOMRÅDEN

Exempel på tjänster vi utför för våra klienter är upprättande av avtals- och registreringshandlingar såsom aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, inkråmsavtal, hyres- och arrendeavtal, registrering av bolagshändelser, sekretessavtal, uppdragsavtal, anställningsavtal, kompanjonsavtal i handelsbolag och förlikningsavtal utom rätta i anledning av affärstvister. Vi upprättar även familjerättsliga avtal såsom samboavtal, avtal om bodelning mm.

En del av våra klienter är organiserade såsom ekonomiska föreningar och byrån har lång erfarenhet av rättsutredningar inom området när det t.ex. gäller bostadsrättsföreningar och andra kooperativa föreningar.

I offentlig upphandling företräder vi medlemsföretag i en arbetsgivarorganisation i upphandlingstvister och biträder i utarbetande av anbudshandlingar.

Vi medverkar som föreläsare på kurser och konferenser inom offentlig upphandling och upprättar sakkunnigutlåtanden i leverantörstvister med upphandlande myndigheter om förfrågningsunderlag och tillämpningen av svensk upphandlingslagstiftning kontra EU-rätten.

Ibland kommer företaget eller den enskilde i tvist med sina borgenärer eller gäldenärer. Vi uppträder då som ombud i domstol eller skiljenämnd. Det rör allt som oftast fordringstvister, men också t.ex. entreprenadtvister och hyrestvister. Vi hanterar ständigt ett stort antal pågående tviste- och brottmål i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt.

Till våra byråspecialiteter hör försäkrings- och skadeståndstvister, även inom socialförsäkrings- och hälso- och sjukvårdsområdet, såsom sjukpenninggrundande inkomst, sjukpenning och patientskador, samt annan förvaltningsrätt såsom skattetvister och mål om personligt ansvar i konkursbolag.